O mně

Vzdělání a akademické kvalifikace

2019
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jmenován docentem pro obor anglický jazyk.
Habilitační práce: Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita.

2009 – 2012
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Doktorské studium Filologie – Didaktika konkrétního jazyka (anglický jazyk) – titul Ph.D.

2004 – 2008
Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci

Magisterské studium Učitelství anglického jazyka a informatiky pro 2. stupeň základní školy – titul Mgr.

2000 – 2004
Střední průmyslová škola, Jihlava

Obor Elektronické počítačové systémy

Pracovní zkušenosti

2022 – nyní
Institute for Slavic Languages, Department for Business Communication, Vienna University of Economics and Business, Vídeň, Rakousko. Odborný asistent.
 • Výzkum komunikace na vícejazyčných pracovištích
 • Výuka předmětů z oblasti interkulturní komunikace
2016 – nyní
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.  Externí spolupráce (2016-2017), odborný asistent (2017-2019), docent (2019-2022), externí spolupráce (od 2022)
 • Výuka předmětů Didaktika I, II a III (dříve Plánování v jazykové výuce, Akvizice jazyka), Úvod do metodologie výzkumu
 • Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
 • Řešitel výzkumného projektu GA ČR 18-02363S: Interakce ve frontální výuce a skupinové práci v hodinách angličtiny na střední škole (2018-2020)
2017 – 2021
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. Odborný asistent (2017-2019), docent (2019-2021)
 • Výuka předmětů k metodologii výzkumu: Výzkum v pedagogické praxi (v ČJ, AJ), Zpracování a analýza kvalitativních dat pro závěrečné práce
 • Semináře z Pedagogické komunikace a k předmětu Školní pedagogika
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
2012 – 2017
Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. (9/2012 – 6/2015: postdok; 7/2015-12/2017: odborný asistent)
 • Výzkumná a publikační činnost v oblastech: interakce ve třídě, žákovský jazyk, ICT ve vzdělávání
 • Metodologické zaměření: lingvistické metody výzkumu, především konverzační analýza
 • Řešitel grantového projektu GA ČR 15-08857S Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole (2015-2017)
 • Člen řešitelského týmu v grantovém projektu GA ČR P407/11/0234 Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
 • Výuka předmětu Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků (1, 2) a Aplikované psycholingvistika pro studenty doktorského studia
 • Konzultant disertačních prací (didaktika anglického jazyka, ICT ve vzdělávání)
2008 – 2012
Katedra anglického jazyka, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. (9/2008 – 8/2012: odborný asistent)
 • Vedení seminářů a přednášek z didaktiky cizích jazyků v bakalářském a magisterském studiu a v kurzech DVPP
 • Řešitel a spoluřešitel grantových projektů, vědecká a publikační činnost
 • Vedení diplomových, bakalářských a závěrečných (DVPP) prací – didaktika cizích jazyků, ICT ve vzdělávání
 • Výuka kurzů obecné a zdravotnické angličtiny na úrovních A2-B2 dle SERRJ
 • Správce webu katedry
2007 – 2011
Lektor v Jazykové agentuře Bareš, s. r. o., Liberec
 • Výuka obecné a obchodní angličtiny na úrovních A1-B2 dle SERRJ
2006 – 2007
Lektor v Liberecké jazykové škole, s. r. o., Liberec
 • Výuka obecné, obchodní a IT angličtiny na úrovních A1-B2 dle SERRJ

Členství v odborných společnostech

 • Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) / European Educational Research Association (EERA) (člen, 2021-2023: člen výboru ČAPV)
 • Czech Association for the Study of English (Czase) / European Society for the Study of English (ESSE) (člen)
 • Verband für angewandte Linguistik (Verbal), Rakousko / Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA) (člen)
 • International Pragmatics Association (IPrA) (člen)

 Ocenění

 • Cena ČAPV za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci (2017) v kategorii původní článek v odborném časopise: Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441.
 • Cena ČAPV za významnou publikaci (2015) v kategorii monografie: Píšová, M. et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Brno: Masarykova univerzita.
 • Nominace na cenu ČAPV za významnou publikaci (2015) v kategorii recenzovaná studie: Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.
 • Cena děkana PedF MU (2015) za významný tvůrčí čin: Píšová, M. et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Brno: Masarykova univerzita.

Stáže v zahraničí

 • University of Jyväskylä (Finsko) – stáž v rámci Visiting Fellow Programme (3 měsíce, 2021)
 • Mälardalen University (Švédsko) – krátkodobá stáž na School of Education, Culture and Communication (2 týdny, 2019)
 • University of Gothenburg (Švédsko) – krátkodobá stáž na Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS) a Department of Education, Communication and Learning (1 týden, 2018)
 • Augsburg Universität (Německo) – výukový pobyt v rámci Erasmus+ (2 týdny, 2017)
 • University of Helsinki, Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE, Finsko) – stáž v zahraničí (6 týdnů, 2016)
 • University of Helsinki (Finsko) – postdoktorandská stáž, výzkumná činnost (6 týdnů, 2014)
 • Paderborn Universität (Německo) – postdoktorandská stáž, výuka kurzu didaktiky anglického jazyka, výzkumná čínnost (4 měsíce, 2013)
 • Çanakkale Onsekiz Mart University (Turecko) stáž v rámci LLP Erasmus (1 týden, 2012)
 • Högskolan Kristanstad (Švédsko) stáž v rámci LLP Erasmus (2 týdny, 2009)

Výzkumné projekty

 • Grant GA ČR 19-06763S: Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů (člen řešitelského týmu, hlavní řešitelka: dr. Obrovská, 2019-2021)
 • Grant GA ČR 18-02363S: Interakce ve frontální výuce a skupinové práci v hodinách angličtiny na střední škole (řešitel, 2018-2020)
 • Grant GA ČR 15-08857S: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole (řešitel)
 • Grant GA ČR P407/11/0234: Učitel – expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky) (9/2012–12/2013 člen výzkumného týmu v rámci pozice postdoka, řešitelka doc. Píšová)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5842/2012 : Využití blended learning v terciárním vzdělávání pro rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce (spoluřešitel, hlavní řešitelka dr. Šaffková)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5842/2011: Využití blended learning v terciárním vzdělávání pro rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce (hlavní řešitel, spoluřešitelka dr. Šaffková)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5832/2010: Hodnocení a zpětná vazba při rozvoji komunikační kompetence prostřednictvím asynchronních diskusních fór (hlavní řešitel)
 • Grant Interní grantové soutěže FP TUL č. 68/2009: Implementace inovativních položek do průběžného hodnocení v e-learningových kurzech angličtiny (hlavní řešitel)

 ESF a rozvojové projekty

 • Grant k vytvoření e-learningové podpory MUNI/FF-ELEARN/0141/2021: Vytvoření e-learningové podpory pro nové kurzy programu Učitelství anglického jazyka pro střední školy (Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka, Příprava didakticky zaměřené diplomové práce) (řešitel, 2021)
 • Grant FRMU č. MUNI/FR/0807/2017: Inovace interní praxe v učitelství anglického jazyka (řešitel, 2018)
 • Grant CZ.1.07/2.3.00/30.0009: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (9/2012–6/2015: postdok)
 • Grant FRVŠ č. 421/2012: Videozáznam pro analýzu mikrovýstupů jako prostředek k rozvíjení kompetencí učitelů anglického jazyka (1/2012–9/2012: hlavní řešitel, spoluřešitelka: dr. Šaffková)
 • CZ.1.07/2.2.00/18.0026: Kombinované studijní obory vzdělávání učitelů na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Garant a tvůrce opor pro předměty Didaktická propedeutika a Úvod do didaktiky AJ 10/2011 – 03/2012 (Hlavní řešitel: dr. Šmída)
 • CZ.1.07/1.3.03/02.0021: Moderní učitel. Vedoucí kurzů DVPP (Autentické texty, Autentické písně, Autentické videoklipy a části filmů v hodinách angličtiny) 10/2009 – 05/2012 (Hlavní řešitel: doc. Kasper)

Cizí jazyky

Angličtina (C2), ruština (B2), němčina (B1), finština (A1), francouzština (A1)