Žákovský jazyk

Žákovský jazyk (learner language) lze vymezit jako jazyk produkovaný lidmi, kteří se učí cizí jazyk. Studiem žákovského jazyka lze usuzovat na složitost, přesnost nebo plynulost používání jazyka (performance); na mezijazyk (interlanguage), což je rozvíjející se jazykový systém, který si žáci a studenti učící se cizí jazyk konstruují; nebo na některé aspekty ovládání jazyka / jazykové zdatnosti (proficiency) daného mluvčího. Můžeme také zkoumat, jak probíhá interakce mezi nerodilými mluvčími nebo mezi rodilým(i) a nerodilým(i) mluvčím(i).

Metodologicky lze přistupovat k žákovskému jazyku např. z pohledu chybové analýzy, funkční analýzy nebo konverzační analýzy. Některé tyto analýzy využívají korpusovou lingvistiku, mluví se pak o tzv. žákovských korpusech (learner corpora).

K tomu podrobněji např. tyto Publikace:

Tůma, F. (2013). Vybrané aspekty lingvistické teorie a metodologie ve výzkumu v didaktice cizích jazyků. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Ed.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (s. 9–22). Brno: Masarykova univerzita.

Tůma, F. (2013). EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal, 19(3), 159–170.

Tůma, F. (2013). Korpusová analýza jazykové přesnosti v písemném projevu studentů angličtiny jako cizího jazyka. Pedagogická orientace, 23(1), 92–111. http://doi.org/10.5817/PedOr2013-1-92

Tůma, F. (2014). Ellipsis marks in interaction on discussion forums: The case of Czech pre-intermediate EFL learners. In R. Ørngreen & K. T. Levinsen (Ed.), Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014 (s. 563–569). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited.

Tůma, F., & Lengál, T. (2013). Syntactic complexity in EFL student writing: A learner corpus study. In C. Haase & J. Schmied (Ed.), English for academic purposes: Practical and theoretical approaches. (s. 57–70). Göttingen: Cuvillier.