Interakce ve třídě

Velká část výchovně-vzdělávacích procesů ve škole se odehrává během vyučovací hodiny interakcí mezi učitelem a žáky nebo žáky navzájem. Je proto důležité tuto interakci studovat. Vycházím z vymezení interakce jako vzájemného působení a ovlivňování mezi účastníky.

Ve svém výzkumu čerpám z tzv. dialogickým přístupům (např. Linell, 1998, 2009; též Marková, 1982). Dále považuji za nosné teorie založené na pracích Vygotského, konkrétně sociokulturní teorii (např. Wertsch) a teorii činnosti (např. Engeström). Na podobných předpokladech staví také např. etnometodologie, mikroetnografie, etnografie komunikace nebo konverzační analýza.

Přehledové studie (viz také další Publikace):

Tůma, F. (2014a). Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, 24(6), 878–902. http://doi.org/10.5817/PedOr2014-6-878

Tůma, F. (2014b). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.

Další literatura (k interakci, dialogismu)

Auer, P. (2014). Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Linell, P. (1998). Approaching dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Linell, P. (2009). Rethinking language, mind and world dialogically. Interactional and contextual theories of human sense-making. Charlotte: Information Age Publishing.

Marková, I. (1982). Paradimgs, thought, and language. Chichester: John Wiley & Sons.

Marková, I. (2007). Dialogičnost a sociální reprezentace: Dynamika mysli. (H. Šolcová, Přel.). Praha: Academia.

 

Výzkumný projekt Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole (GA15-08857S)

Anotace: V projektu, jehož východiskem je dialogismus, bude prostřednictvím konverzační analýzy analyzována interakce v hodinách anglického jazyka na vysoké škole. Analýzy budou vycházet z videonahrávek zachycujících interakci ve třídě, a také z etnografických dat (např. vyučovací materiály). Výstupy projektu (publikované jako články v odborných časopisech a monografie) přispějí k teoretickému poznání v oblasti interakce ve výuce angličtiny, která je specifická tím, že v ní jazyk vystupuje zároveň jak prostředek a cíl. Induktivní a emická povaha konverzační analýzy umožní projektu přispět k poznání v oblasti mechanismů udržování intersubjektivity ve výuce. V českém výzkumu publikovaném ve čtyřech významných pedagogických časopisech (1990–2012) nebyla konverzační analýza použita a celkově v něm převažuje monologický pohled na interakci ve třídě. Kromě toho se český pedagogický výzkum interakce ve třídě zaměřuje na základní vzdělávání, přičemž pozornost nebyla zatím věnována výuce cizích jazyků na vysokých školách. Tuto mezeru má předkládaný projekt za cíl vyplnit.

Publikační výstupy:

Tůma, F. (2015). Using conversation analysis in classroom interaction research. In M. Černá, J. Ivanová, & Ś. Ježková (Ed.), Learner corpora and English acquisition. A collection of studies. (s. 163–171). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441.

Další literatura ke konverzační analýze

Přehledové a úvodní texty

Have, P. ten. (2007). Doing conversation analysis (2. vyd.). London: SAGE Publications.

Silverman, D. (1998). Harvey Sacks: Social Science and Conversation Analysis. New York: Oxford University Press.

Sidnell, J., & Stivers, T. (Ed.). (2013). The handbook of conversation analysis. Chichester: Blackwell Publishing Ltd.

Důležité studie

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language, 50(4), 696–735.

Schegloff, E. A. (2007). Sequence organization in interaction: A primer in conversation analysis I. Cambridge: Cambridge University Press.

Schegloff, E. A., Jefferson, G., & Sacks, H. (1977). The preference for self-correction in the organization of repair in conversation. Language, 53(2), 361–382.

Česky psané texty o konverzační analýze

Ashmore, M., & Reed, D. (2001). Nevinnost a nostalgie v konverzační analýze: Dynamické vztahy mezi nahrávkou a jejím přepisem. Biograf, 25, 3–23.

Auer, P. (2014). Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (kap. 13)

Sacks, H. (2016). Čtvrtá přednáška (1964/1965): improvizovaný přehled literatury. Biograf, (63–64), 103–111.

Vaníčková, K. (2014). Transkripce v konverzační analýze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in applied linguistics, 5(1), 48–64.

Konverzační analýza a interakce ve třídě

Macbeth, D. (2004). The relevance of repair for classroom correction. Language in Society, 33(5), 703–736.

McHoul, A. W. (1978). The organization of turns at formal talk in the classroom. Language in Society, 7(02), 183–213.

McHoul, A. W. (1990). The organization of repair in classroom talk. Language in Society, 19(03), 349–377.

Seedhouse, P. (2004). The interactional architecture of the language classroom: A conversation analysis perspective. University of Michigan: Blackwell Publishing.

Üstünel, E., & Seedhouse, P. (2005). Why that, in that language, right now? Code-switching and pedagogical focus. International Journal of Applied Linguistics, 15(3), 302–325.

Viz také Odkazy