Další

Mezi další oblasti, kterými se zabývám, patří obecněji didaktika cizích jazyků. Pracoval jsem jako odborný asistent na Katedře anglického jazyka při FPHP TUL, kde jsem vyučoval didaktiku anglického jazyka pro bakalářské a magisterské studenty učitelství, a také v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Oblasti, které jsem vyučoval, zahrnovaly mj. úvod do didaktiky cizích jazyků, rozvíjení řečových dovedností a výuku jazykových prostředků, testování, alternativní přístupy nebo využití ICT ve výuce cizích jazyků. Své intervence jak v oborové didaktice tak ve výuce obecné angličtiny jsem se snažil systematicky evaluovat a některé z nich se staly předmětem mého výzkumu (viz žákovský jazyk a ICT ve vzdělávání). Nyní působím v doktorském oboru Didaktika cizích jazyků na PedF MU, kde se podílím na výuce metodologie v didaktice cizích jazyků, ve které se orientuji především na lingvistické přístupy.

Co se týče stavu poznání v oboru didaktika cizích jazyků, společně s doc. Píšovou jsme publikovali analýzy mapující např. zaměření disertačních prací v ČR. Dále publikuji empirické, metodologické a teoretické texty orientované především na žákovský jazyk.

Kromě didaktiky cizích jazyků jako oboru jsem se podílel na výzkumu expertnosti u učitelů cizích jazyků. V rámci tohoto výzkumu jsem se zúčastnil sběru a analýzy dat ze stimulovaného vybavování a zpracoval jsem některé dílčí analýzy dat z pozorování výuky a jejich interpretace.